BVH – Augustus 2021

27 augustus 2021 – De H. Maagd Maria trok Mij uit de Hemel om Mij aan de schepselen te geven

“Mijn dochter,  mijn zoon,

De H. Maagd Maria is de ware Zon.
Zij trok het Woord van de Vader in zichzelf .

Zij liet al het Goede, alle effecten en wonderen
die de Verlossing voortbracht, ontkiemen in haar Licht.

Als de zon, bracht zij al het Goede en  alle  Wonderen voort,
– zonder op te vallen,
– zonder op zich de aandacht te trekken,
als  bron van alles.

In feite, al het Goede dat Ik op aarde deed, deed Ik
omdat de Keizerin van de Hemel  heerste in de Godheid.

En door haar Heerschappij trok zij Mij uit de Hemel,
om Mij aan de schepselen te geven.”

“De H. Maagd Maria trok Mij uit de Hemel om
Mij aan de schepselen te geven –
 BvdH 20

27 augustus 2021 – “Samen met Mij geconsacreerd worden in elk Hostie”

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

Kom in mijn Wil.  Dan kan je aanwezig zijn
in alle geconsacreerde Hosties
– niet alleen in het heden,  maar ook in de toekomst.
Zo zal jij evenveel geconsacreerd worden als Ik.

In elke geconsacreerde Hostie,  heb Ik mijn Leven gelegd.
En Ik wil in de plaats hiervan een ander leven.

Ik  geef  Mijzelf aan de ziel. Maar zij weigert zeer vaak
om zich aan Mij te geven als wederliefde.
Dan voelt mijn Liefde zich afgewezen, geminacht.

Kom in mijn Wil  om samen met Mij
geconsacreerd te worden in elke Hostie

Dan zal Ik in elke Hostie  in ruil voor het Mijne,
jouw leven vinden. ” (…)

“Samen met Mij geconsacreerd worden in elk Hostie” – BvdH 12

26 augustus 2021 – Daden volbracht in de Goddelijke Wil zijn doordrongen van Goddelijk Leven

Mijn dochter,  mijn zoon,

de daden die in mijn Wil gedaan worden zijn in Hem verzegeld.

Bv.  als de ziel in mijn Wil bidt,
wordt haar gebed verzegeld in mijn Wil.

Zo ontvangt de ziel de Gave van het Gebed.
Dit betekent  dat zij geen moeite heeft om te bidden.

Als de ziel lijdt in mijn Wil,
voelt zij in zichzelf de Gave van Geduld.

Als zij werkt in mijn Wil,
voelt zij de Gave van heilig werk.

De daden verzegeld in mijn Wil
– verliezen hun zwakheid en
– zijn bevrijd van hun menselijk aspect.

Zij zijn doordrongen van Goddelijk Leven.”

“Daden volbracht in de Goddelijke Wil” – BvdH 12

26 augustus 2021 – met Mij deelnemen aan het lijden van de menselijke familie

“Mijn dochter,  mijn zoon,

iemand die in mijn Wil leeft, leeft op een hoge plaats. En iemand die
op een hoge plaats woont, kan met meer helderheid naar beneden kijken.

Hij moet deelnemen aan de beslissingen, aan de moeilijkheden en aan alles wat past bij iemand die op een hoge plaats vertoeft. Zie je dit niet in de wereld?

Maar iemand die in mijn Wil leeft, op een hoge plaats, moet
– de pijnen dragen van hen die beneden leven,
– hun gevaren zien,
– hen helpen,
– zulke serieuze beslissingen nemen dat je ervan huivert,
terwijl hij rustig blijft

Daarom, kalmeer uzelf.
Wij zullen een gemeenschappelijk leven hebben in mijn Wil,

En samen met Mij zal je deelnemen aan het lijden van de menselijke familie.”

“met Mij deelnemen aan het lijden van de menselijke familie – BvdH 12

25 augustus 2021 – Ik leed meest door de schijnheiligheid van de Farizeeën

“Mijn dochter, mijn zoon,

tijdens mijn Passie leed Ik het meest onder de schijnheiligheid
van de Farizeeën.  
Zij deden alsof zij rechtvaardig waren,
terwijl zij de meest onrechtvaardigen waren.

Zij veinsden heiligheid, rechtschapenheid en orde,
terwijl zij het meest verdorven waren,
en buiten alle regels en in totale wanorde leefden.

Zij  deden alsof ze God eerden,  maar zij eerden zichzelf en
zij zorgden voor hun eigen belangen, hun eigen comfort.
Het licht kon bij hen niet binnen.
Hun schijnheiligheid  had alle deuren gesloten. (…)

Zelfs de heidense Pilatus vond meer licht dan de Farizeeën.
Want in alles wat hij deed en zei was geen schijn, maar angst. (…)

“Ik leed meest door de schijnheiligheid van de Farizeeën” – BvdH 13

25 augustus 2021 – Mijn Barmhartigheid werd groter, mijn Gerechtigheid minder streng.

Luisa zei tot Jezus,

“Mijn liefste, in uw Wil vind ik alle generaties.
En in de naam van alle mensen,
– aanbid ik U,  bemin ik U, en  breng ik U eerherstel voor allen.

Ik geef Uw wonden en Uw Bloed aan allen,
opdat allen zouden kunnen gered worden.

Aangezien de verloren zielen  niet meer kunnen geholpen
worden door uw Heilig Bloed en  U niet meer kunnen beminnen,
ontvang  ik Het in hun plaats,
om te doen wat zij hadden moeten doen.

Ik wil niet dat er iets ontbreekt aan de wederliefde
die de mensen  U verschuldigd zijn.
Ik wil U vergoeden,  U eerherstel brengen, U beminnen voor allen,
– van de eerste tot de laatste mens.” (…)

“jouw gebed blijft voortduren in mijn Wil” – BvdH 12

24 augustus 2021 -” Fiat Mihi – Mij geschiede naar uw Woord”

“Mijn  zoon, mijn dochter,

De Verlossing kwam voort uit de ‘Fiat Mihi’ van mijn lieve Mama,
uitgesproken in mijn Wil. Het heeft dezelfde kracht als mijn scheppend ‘Fiat’. 

 Daarom is er niets in de Verlossing
– dat niet de stempel bevat van het ‘Fiat Mihi’ van mijn Mama. 

 Mijn Mensheid, mijn Stappen, Woorden en Werken zijn getekend door haar ‘Fiat Mihi’. Mijn Pijnen, mijn Wonden, mijn Doornen, mijn Kruis, mijn Bloed, hadden de stempel van haar ‘Fiat Mihi’. (…)

Mijn oorsprong in de tijd was het ‘Fiat Mihi’ van de Onbevlekte Mama.
Daarom dragen al mijn Werken het merkteken van haar ‘Fiat Mihi’.
Haar ‘Fiat Mihi’ is ook in elke Sacramentele Hostie. “(…)

“Fiat Mihi – Mij geschiede naar uw Woord” – BvdH 12

24 augustus 2021 – Mijn Liefde is steeds aktief. Zij wil steeds geven.

“Mijn dochter, mijn zoon,

de zonde ketent de ziel en belemmert haar om het goede te doen.
Haar geest voelt de ketting van de zonde en weet niet meer wat goed is.
Haar wil voelt de ketting die haar vastbindt en is afgestompt.(…)

O, hoeveel  medelijden voel ik bij het zien van de mens die geketend is door zijn eigen zonden!  Daarom wilde Ik tijdens mijn Passie eerst de pijnen van de kettingen lijden.

 Ik wilde vastgebonden worden om de mens te bevrijden van zijn eigen ketenen.
Zodra de kettingen Mij vastbonden, veranderden zij in kettingen van liefde.

Mijn Liefde is steeds werkzaam – Zij kan niet werkloos zijn.
Ik maakte voor allen en voor elk afzonderlijk alles klaar  wat nodig is om
– om hen te herstellen, te genezen, en opnieuw mooi te maken. “(…)

“Mijn Liefde is steeds aktief. Zij wil steeds geven” – BvdH 12

23 aug 2021 – ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U voor onze koningin Mama

Luisa zegt tot Jezus:

“Mijn Jezus, terwijl ik zo dicht bij U ben,
wil ik U mijn liefde bewijzen, mijn dankbaarheid, en alles
wat elke mens verplicht is te doen,

omdat U onze onbevlekte Koningin Mama geschapen hebt
– de mooiste, de heiligste,  een wonder van genade,
en haar verrijkt hebt  met alle gaven,
en haar ons als mama gegeven hebt.

En ik doe dit in de naam van alle mensen,
in het verleden, heden en de toekomst.

Ik wil elke daad van elke mens nemen, elk woord,
elke gedachte, elke hartslag en stap.
En in elk ervan wil ik U zeggen:

“ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U,
voor alles wat U gedaan hebt
in uw hemelse Koningin Mama en de mijne.”

“ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U
voor onze koningin Mama ” –
 BvdH 12

23 augustus 2021 – Evangelie (Mt 23, 13-22 ) – Het lijden van afgewezen Liefde

Jezus zegt tot luisa:

(…) “Mijn dochter, het kwaad is zo erg geworden dat het nodig is dat jij mijn bittere kwellingen doorstaat alsof Ik opnieuw op de aarde leef.
De aarde staat op het punt vlammen te werpen om de mensen te straffen.

Mijn Liefde wil hen met genaden overdekken, Maar Zij  wordt afgewezen .
En hierdoor verandert Zij in een vuur om hen te straffen.

En de mensheid bevindt zich nu tussen twee vuren:
– het vuur van de hemel en het vuur van de aarde.

 Het kwaad is zo wijdverspreid
dat deze twee vuren op het punt staan om zich te verenigen.

De pijn die Ik je heb laten doorstaan – wordt tussen deze twee vuren geplaatst om te voorkomen dat zij zich verenigen. ” (…)

“Wees moedig. Mijn Wil zal u in alles Kracht geven” – BvdH 14

22 augustus 2021 – Evangelie (Joh. 6, 60-69)- “Laat Mij nooit alleen”

Mijn dochter, mijn zoon,

Ik ben de God die geïsoleerd is door de mensen.
Ik leef in hun midden, Ik ben het Leven van elk van hun daden.
Zij behandelen  Mij alsof Ik niet bij hen ben.

O, hoe ween Ik omwille van mijn eenzaamheid!
Ik – alleen!  altijd alleen… terwijl Ik in hun midden ben,
– het licht van elke gedachte,
– het geluid van elk woord,
– de beweging van elk werk,
– de stap van elke voet,
– de hartslag van elk hart.

En toch laat  de mens, ondankbaar, Mij alleen.
En hij zegt geen ‘Dank U‘ tegen Mij, geen ‘Ik bemin U’.

Hoe weegt deze eenzaamheid op Mij! (…)

“Laat Mij nooit alleen” – BvdH 14

22 augustus 2021 – De staat van offerziel

“Mijn dochter, mijn zoon,

de offerziel  is blootgesteld
– om alle klappen van de Goddelijke Gerechtigheid te ontvangen en
– om het lijden van de anderen te voelen.

Oh! Hoe kreunde mijn verpletterde Mensheid onder deze strenge straffen.
Niet alleen dit, maar vanuit jouw staat van ontbering en verlatenheid,
kan je zien
– hoe de schepselen met Mij zijn en
– hoe de goddelijke Gerechtigheid op het punt staat hen te straffen
met meer verschrikkelijke plagen.

De mens heeft de toestand van volledige waanzin bereikt.
En voor de dwazen worden de hardste zweepslagen gebruikt.”(…)

“De staat van offerziel” – BvdH 12

21 augustus 2021 – “Mijn Glorie zal in alles volkomen zijn”

“Mijn dochter,

(…) dit is waarom Ik je roep om in mijn Wil te leven.
En Ik fluister het volgende gebed in je oor:

‘Jezus,
– ik leg aan uw voeten  de aanbidding,
de onderwerping van de gehele mensen-familie.
– ik plaats in uw hart het “ik hou van U” van allen.
– Op uw lippen druk ik mijn kus
om de kus van alle generaties te bezegelen.
– ik omhels U met mijn armen
om U te omhelzen met de armen van allen,
om U de glorie te brengen van alle werken van alle schepselen.’

En Ik voel in jou de aanbidding, het ‘ik hou van U’, de kus…
van de gehele menselijke familie. “(…)

“Mijn Glorie zal in alles volkomen zijn”
BvdH 12 – 22 mei 1919                   

 

20 augustus 2021 – Evangelie – “leef in de hoogten, los van jezelf”

“Mijn dochter, mijn zoon,

blijf niet in jezelf, in je eigen wil.
In plaats daarvan, kom in Mij, in mijn Wil.

Kijk naar de zon, hij staat in de hoogte. Hij is licht voor iedereen. (…)
Ik ben het Eeuwige Licht. Ik sta het hoogste.
Daarom ben ik overal, zelfs in de dieptste afgronden.

Ik ben het Leven van allen en  elk ontvangt Mij
– alsof Ik alleen voor hem besta.

Wat jou betreft,  als je goed wil doen aan iedereen,
kom binnen in mijn onmetelijkheid
en leef in de hoogten,  los van alles, inclusief van jezelf.
Hij die in de hoogten woont – kan licht naar beneden zenden. “(….)

“Leef in de hoogte, los van jezelf” – BvdH 12 – 16 juli 1918                       

 

 

 

 

 


                      

 

20 augustus 2021 – “De Maagd Maria leed een zee van pijnen.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

nog voor zij  wist dat zij mijn moeder zou worden,
had mijn lieve mama  haar zee van pijnen.

Deze zee waren de pijnen door de beledigingen
die haar Schepper werden aangedaan.
Oh, wat heeft zij geleden!   Dit lijden werd
bezield door een Goddelijke Wil die zij bezat.

Hij heeft de eigenschap van de Oorsprong
– en bevat een fontein
om alles wat in mijn Wil gedaan wordt,
– ook de kleinste dingen, zelfs druppels water
te veranderen in oneindige zee.

Mijn Wil kan geen  kleine dingen doen.
Alles wat Hij doet is grandioos”(…)

Het kleine Ik hou van U” in mijn  Wil
verandert in  zee van Liefde. (…)

“De Maagd leed een zee van pijnen door de beledigingen
die haar Schepper aangedaan werden.”
Het Boek van de Hemel – deel   20 – 4 november 1926                  

 

 

 

19 augustus 2021 – De Maagd Maria was de volmaakte kopie van de Schepping en van de Schepper

“Mijn zoon, mijn dochter,

om op aarde neer te dalen, kon ik geen gebruik maken,
noch vertrouwen hebben in kinderen die niet in onze Wil leefden.

Om de komst van het Koninkrijk van de Verlossing mogelijk
te maken was een dochter nodig die in onze Wil leefde.

Omdat de Maagd Maria een dochter was
van het Koninkrijk van het Eeuwig Fiat,
– was zij de getrouwe kopie van haar Schepper.
– was zij de volmaakte kopie van de gehele Schepping.
– moest zij alle daden bevatten die de Opperste Wil uitvoert
in alle geschapen dingen.

O, hoe mooi was de Hemelse Vorstin!
Wij zagen in haar niet alleen ons evenbeeld,
maar ook al onze Werken die in haar ingesloten waren.

En dit, omdat zij onze Wil in zichzelf bezat. “(…)

“Hoe mooi was de Maagd Maria.” –  BvdH  20

19 augustus 2021 – bid, bid voor de grote blindheid van de mensen

“Mijn dochter, mijn  zoon,

(…) Ja- Ik heb alles gedaan voor de mens.
De Liefde duwde Mij naar hem toe.
Ik wilde hem omhullen in mijn Werken,
als in een mantel van bescherming.
Omdat Ik zeker wilde zijn dat hij in veiligheid was.

Maar de mens is ondankbaar.  Door te zondigen
scheurt hij deze mantel van verdediging open.
Hij verwijdert zich van onder mijn mantel
van zegeningen, genaden en liefde.

En als hij naar buiten gaat,  wordt hij getroffen
door de bliksem van de Goddelijke Gerechtigheid.

Ik ben niet Degene die de mens slaat.  Hijzelf,
door te zondigen, loopt weg van Mij en ontvangt de slagen.”(…) 

“bid, bid voor de  grote blindheid van de mensen” – BvdH 12

18 augustus 2021 – Ik wil van jou een volledig vertrouwen.

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

kalmeer jezelf, wees niet bang. Jouw Jezus verlaat je niet.
Ik wil je volledig vertrouwen.
En Ik wil niet dat jij Mij, al is het maar een beetje,  wantrouwt.

Ik heb zo graag dat zielen een volledig vertrouwen hebben in Mij,
dat Ik dikwijls geen aandacht schenk aan
–  een gebrek of onvolmaaktheid van hen,  of
–  een gebrek aan overeenstemming met mijn Genade,
om hun volledig vertrouwen op Mij niet te doen wankelen.

In feite, als de ziel haar vertrouwen in Mij verliest,
– is zij als gescheiden van Mij en
– valt zij op zichzelf terug.

Zij is zeer afstandelijk van Mij.  Zij is verlamd in haar liefde en
hierdoor is zij ook verlamd in het zich opofferen voor Mij.
Hoeveel schade veroorzaakt wantrouwen!” (…)   

“Ik wil van jou een volledig vertrouwen.” – BvdH 17

18 augustus 2021 – Enkel in de Goddelijke Wil is er eindeloos geluk .

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

enkel mijn Goddelijke Wil kan het schepsel gelukkig maken.
Door zijn licht overschaduwt of verdrijft Hij alle kwaad.

En Hij zegt, met zijn goddelijke Kracht:
Ik ben geluk zonder einde.  Vlucht, alle kwaad.
Ik wil vrij zijn.
Geconfronteerd met mijn Geluk, is elk kwaad levenloos.”

De ziel die leeft in mijn Goddelijke Wil, bezit zo’n een grote kracht,
dat zelfs de daden van het schepsel veranderd worden.

Er is
– een uitwisseling van leven  tussen haar en God.
– een uitwisseling van daden, van stappen, van hartslagen.

God blijft verbonden met het schepsel en het schepsel met God.
Zij zijn niet van elkaar te scheiden. “(…)

“Enkel in de Goddelijke Wil is er eindeloos geluk .” – BvdH 26

17 augustus 2021 – Uw Rijk kome – Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel

Mijn zoon, mijn dochter,

Bij mijn komst op aarde, was mijn Wil mijn Leven.
En mijn Mensheid herkende Hem, hield van Hem en liet Hem regeren.

Mijn komst  op de aarde diende
– om de twee willen te verenigen, de menselijke en de Goddelijke,
– om ze in een intieme relatie te brengen en
– om de Goddelijke Wil bekend te maken.

Ik leerde hen  het Onze Vader en hen liet zeggen:
“Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.”

Als mijn Wil niet gedaan wordt op aarde zoals in de Hemel,
kan niet gezegd worden dat Hij onder de mensen heerst.

Daarom, als zijn Koninkrijk er zal zijn, zal Hij aanwezig zijn
– niet alleen onder de mensen
– maar in elk van hen als eeuwig Leven. “(…)

“Uw Rijk kome – Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel” – BvdH 12

17 augustus 2021 -EV- Mijn Koninkrijk is het hare evenzeer als dit het Mijne is

“Mijn dochter, mijn zoon,

zodra de ziel binnengaat in mijn Wil en besluit in Hem te leven,
verdwijnen al haar twijfels en angsten.

Het is als met een koningsdochter, die,
hoe vaak haar ook gezegd wordt dat zij niet de dochter van haar vader is,
daar geen aandacht aan schenkt.
Integendeel, zij gaat verder en zegt fier tot iedereen:

“Het heeft geen zin dat jullie het tegendeel beweren of dat jullie twijfels en angsten in mij zaaien. Ik ben de ware dochter van de koning – hij is mijn vader.
Ik leef met hem. Meer nog, zijn koninkrijk is het mijne.”

Onder de vele Weldaden die mijn Wil met zich meebrengt,
geeft Hij ook de toestand van veiligheid.  (…)

Mijn Koninkrijk is het hare, evenzeer als dit het Mijne is.
Zij verdedigt onze rechten.
En zij neemt deel aan het oordelen en veroordelen van anderen.
Hoe kun jij dan naar angsten willen vissen?”

“Mijn Koninkrijk is het hare evenzeer als dit het Mijne is” – BvdH 12
15 okt 1919

16 augustus 2021 – “Leg de rest van het menselijke af en neem wat Goddelijk is.”

Mijn dochter,  mijn zoon,

(…) Ook Ik zal uitroepen: “Vrijheid. Vrijheid!
Komt allen in mijn Wil, en jullie zullen de ware vrijheid genieten!’

Buiten mijn Wil, hoeveel belemmeringen vindt de ziel niet!
Maar in mijn Wil is zij vrij.
Ik laat haar vrij om Mij lief te hebben zoals zij het wil

Meer nog, Ik zeg haar: “Leg de rest van het menselijke af
– neem wat Goddelijk is
.”

Ik ben niet gierig en jaloers met mijn bezittingen . Ik wil dat je alles neemt.
Heb Mij mateloos lief. Neem, neem al mijn Liefde.
Maak mijn Macht tot de jouwe. Maak je mijn Schoonheid eigen.
Hoe meer je neemt, hoe gelukkiger uw Jezus zal zijn.”(…)

“Leg de rest van het menselijke af en neem wat Goddelijk is” – BvdH 12

15 aug 2021 – Het Feest van de Goddelijke Wil werkzaam in de hemelse Koninging

“Mijn  dochter, mijn zoon,

vandaag is het feest van de Opname van Maria,
– het mooiste, het meest sublieme en het grootste feest,
waarin Wij het meest verheerlijkt, bemind en geëerd worden.

Hemel en aarde zijn vervuld van een ongewone vreugde
die nog nooit eerder  ervaren is.
De engelen en heiligen voelen zich overspoeld
– door  zeeën van nieuwe vreugden en nieuw geluk.
Zij zingen de lof van de Soevereine Koningin met nieuwe hymnen
die  alles overstemmen en vreugde geven aan allen.

Vandaag is het Feest van de Feesten.
Het is het unieke en nieuwe dat nog nooit  gebeurd is.

Vandaag, met de opname van  Maria in de Hemel
wordt voor het eerst  de Goddelijke Wil,
werkzaam in de soevereine Dame, gevierd
. “(…)

“Het Feest van de Goddelijke Wil” – BvdH 36

15 aug 2021 – Het Feest van de Goddelijke Wil

“Mijn dochter,  mijn zoon,

de ware naam van dit Feest is : Feest van de Goddelijke Wil.

Maria, Koningin van allen,
deed 
altijd en in alles de Wil van de Eeuwige . Meer nog,
je kan zeggen dat haar leven enkel  Goddelijke Wil was.
Zo opende zij de Hemelen,  verbond zich met de Eeuwige,
en  herstelde in de Hemel de feesten met de mens .

Met elke daad die zij in de Opperste Wil deed,
– begon zij een Feest in de Hemel,
– vormde zij echte  zonnen die dit feest  versierden,
– zond zij melodieën  om het Hemelse Jeruzalem te verrukken.

De echte grond voor dit  van dit Feest is de Eeuwige Wil,
– werkzaam en vervuld in mijn Hemelse Mama.

Hij heeft zo grote wonderen in haar verricht,
die Hemel en aarde versteld doen staan.
Zij heeft de Eeuwige gebonden met onverbrekelijke banden
van Liefde en  het Woord in haar schoot doen  afdalen.” (…)

“Het Feest van de Goddelijke Wil” – BvdH 18

14 augustus 2021 – Het Goddelijk Fiat maakt zich klein en liefdevol in de mens.

“Mijn dochter, mijn zoon,

zelfs als mijn Mama niet mijn Mama geweest was,
enkel omdat
– zij volmaakt de Goddelijke Wil deed en
– zij geen ander leven kende, en
– zij leefde in de volheid van mijn Wil,

op grond van haar voortdurende leven in mijn Fiat,
– zou zij alle goddelijke voorrechten bezeten hebben.
Zij zou nog steeds Koningin zijn,
– de mooiste van alle schepselen. 

In feite, overal waar mijn Goddelijke Fiat heerst, wil Hij alles geven.
Hij houdt niets achter.  Meer nog,
Hij houdt zoveel van de mens dat Hij liefdevolle listen gebruikt
en zich verbergt. Hij maakt zichzelf kleinen liefdevol  in de mens.
En Hij wil door hem overwonnen worden.

De Soevereine Koningin van de Hemel slaagde erin
van  Mij te doen verwekken en Mij te verbergen in Haar schoot.” (…)

“Het Goddelijk Fiat maakt zich klein in de mens” – BvdH 27 – 12 okt 1929

14 augustus 2021 – Het leven van de soevereine Koningin werd gevormd in de Goddelijke Zon.

 

“Mijn dochter, mijn zoon,

de glorie, grootheid en macht van mijn hemelse Moeder
in het hemelse vaderland kunnen niet overtroffen worden.

Weet je waarom? Zij leefde op aarde in onze goddelijke Zon.
Zij heeft nooit de woning van haar Schepper verlaten.
Zij kende niets anders dan onze Wil.
Zij hield van niets anders dan van onze belangen.
En zij vroeg alleen maar om onze Glorie.

Ze is  zo stralend mooi dat zij de gehele hemel verrukt.
Iedereen voelt zich dubbel gelukkig met
– een zo heilige Moeder  en
– een zo glorievolle en machtige Koningin .

De maagd Maria is :
– de eerste en enige dochter die haar Schepper bezat, en
– de enige die geleefd heeft in de Zon van de Allerhoogste (…)

In mijn Goddelijke Wil leven betekent juist dit:
Leven van het Licht en zijn leven te vormen in onze eigen Zon.”

het leven van de soevereine Koningin werd gevormd in de Goddelijke Zon.”

“het leven van de soevereine Koningin werd gevormd in de Goddelijke Zon” – BvdH 28 – 15 aug 1930

13 augustus 2021 – Evangelie- Jezus spreekt over de echtscheiding

Luisa zegt tot Jezus:

“Heer, is het zeker, dat zij deze wet van echtscheiding
waarover zij spreken,  niet zullen goedkeuren?”

Jezus antwoordde: “Op dit ogenblik is het zeker.
Maar later, over vijf, tien of twintig jaar,
–  of als Ik je taak van slachtoffer zal stopzetten,
–  of wanneer Ik beslis je naar de hemel te roepen,
dan kunnen zij het het laten goedkeuren.

Maar op dit moment heb Ik het wonder verricht
van hun wil te ketenen en hen te verwarren.

Als je eens wist hoe woedend de demonen zijn
en degenen die deze wet willen.
Zij waren er zeker van dat zij de goedkeuring konden krijgen.
En hun woede is zo groot dat, als ze het konden,
– zij elk gezag zouden vernietigen en
– zij overal bloedbaden zouden aanrichten. “(…)

“Jezus spreekt over de echtscheiding” – BvdH 27

13 augustus 2021 – “Koningin van hemel en aarde. Koningin van de harten.”

“Mijn dochter, mijn zoon,

hoe mooi is het leven in mijn Goddelijke Wil.
Alles wat door God gedaan is, is als aanwezig.

En de mens vindt alles wat haar Schepper gedaan  heeft.
Hij neemt deel aan Zijn werken
En hij kan aan zijn Schepper de eer, de liefde, de glorie
van die daad teruggeven.

Er kan gezegd worden dat  iemand
die in onze Goddelijke Wil leeft, Ons in een toestand brengt
– van het vernieuwen van  onze mooiste werken .
En hij maakt zichzelf tot  hernieuwer van onze feesten.

De schepping van de Maagd Maria toont  duidelijk
wat onze Goddelijke Wil betekent en wat Hij kan doen.

Zodra Hij bezit nam van haar maagdelijk hart,
maakten Wij haar onmiddellijk Koningin.
Het was onze Wil die Wij kroonden in haar. “(…)

“Koningin van hemel en aarde. Koningin van de harten.”
 BvdH 27- 20 Januari 1930

 

12 augustus 2021- Maria : “Ster van het Licht voor alle gelukzaligen”

Mama Maria zegt tot Luisa :

“Mijn dochter, mijn zoon,

zoals de profeten het zeggen,
was mijn lijden een oceaan van pijnen.

Maar in de Hemel,
zijn mijn pijnen veranderd in een oceaan van Glorie.
Uit elke pijn is een schat van genaden voortgekomen.

Op aarde word ik “de Ster van de Zee” genoemd,
– die veilig naar de haven leidt.

In de Hemel word ik genoemd :
de Ster van het Licht voor alle gelukzaligen” ,

omdat zij door dit Licht, dat voortkwam van mijn lijden,
werden herschapen.”

“De Ster van het Licht voor alle gelukzaligen” – BvdH – 4

12 augustus 2021 – Zonder mijn Mensheid was alles verloren voor de mens.

“Mijn zoon, mijn dochter,

(…) Door zijn eigen wil te doen,
verloor de mens zijn goddelijke Rechten over de schepping.

Daarom verdiende hij het niet langer dat de zon hem haar licht gaf.
Als het licht hem bekleedde, voelde onze Wil dat de rechten
van zijn Licht Hem werden ontnomen.
Elk geschapen ding dat de mens nam en genoot,
was een inbreuk op onze Wil.

Zonder mijn Mensheid, was alles verloren voor de mens.

Daarom, als je mijn Goddelijke Wil niet doet,
bevat je al het kwade en verlies je alle rechten,
zowel van de hemel als van de aarde.

Als je Mijn Wil doet,  bevat je al het goede
en verwerf je alle rechten, menselijke en goddelijke. ”

“Zonder mijn Mensheid was alles verloren voor de mens” – BvdH 27

11 augustus 2021- Jezus leerde “het Onze Vader”

“Mijn dochter, mijn zoon,

door “het onze Vader “te onderwijzen aan mijn apostelen,
plaatste Ik orde in de schepselen,  opdat zij een zo groot Goed
zouden kunnen verkrijgen.
Dus, de gehele Kerk is aan het bidden.
Er is niet één ziel in de Kerk die niet het “Onze Vader” zegt.

Ook al bidden velen het zonder interesse
om een zo heilig Koninkrijk te willen en te vragen :
“dat de Goddelijke Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.”
Het is immers een Wens van  Degene die het onderwees.
Telkens zij het reciteren wordt echter mijn vraag vernieuwd,
en hoor Ik mijn eigen gebed :

“Moge uw Koninkrijk komen,
opdat uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”.

Indien de mens bij het zeggen van het “Onze Vader”,
mijn Koninkrijk zou  willen en ernaar zou verlangen  ,
dan zou hij delen in mijn eigen Belangen.

En zijn wil zou dan één zijn met de Mijne , voor hetzelfde doel.”

“Jezus leerde “het Onze Vader”” – BvdH 24

10 augustus 2021 – Evangelie – “als je wint, verlies je en als je verliest, win je”

Jezus zegt tot Luisa:

“(…) trouwens, wil je niet dat Ik altijd win?
Het winnen van jouw Jezus is een gewin voor jezelf.(…)
Dus, als je wint, verlies je. Als je verliest, win je.

Wees er zeker van dat Ik niets zonder jou zal doen.
Daarom heb Ik je in mijn Wil geplaatst
– met mijn Licht, mijn Heiligheid, mijn Liefde, mijn Kracht.

En als je mijn Licht,  mijn Heiligheid,  mijn Liefde,  mijn Kracht wil,
– kan je nemen wat je wil,
– kan je het Licht nemen dat je wil,
– kan je de Heiligheid, de Liefde, de Kracht nemen die je wil bezitten.

Hoe mooi is het om te zien dat je mijn Eigenschappen bezit,
zodat dat Ik niets meer kan doen zonder jou.

Deze pacten kan Ik enkel sluiten met iemand
in wie Mijn Wil heerst en regeert
.”

“pact tussen Jezus en de ziel”- BOH 20

9 augustus 2021 – Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil

“Mijn zoon, mijn dochter,

Ik heb met mijn Komst op aarde de heilige geschriften
niet heb afgeschaft.  Integendeel, Ik ondersteunde ze.
En mijn Evangelie kondigde niets aan dat tegen hen inging.
Integendeel, zij steunden elkaar op een wonderbare wijze.

Wat Ik  bekend maak over mijn Goddelijke Wil en wat  jij schrijft,
kan “het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil
genoemd worden.

Niets gaat in  tegen de heilige geschriften, noch tegen het Evangelie
dat Ik op aarde verkondigde.  Het ene ondersteunt het andere. (…)

Dit zal het Evangelie zijn, de basis, de onuitputtelijke Bron
waaruit iedereen zal putten : – het leven van de Hemel ,
het geluk op aarde  en het herstel van hun schepping. (…)

O, hoe gelukkig zullen diegenen zijn die grote teugen zullen  drinken
aan deze Bron van mijn Waarheden.
Zij brengen het Leven van de Hemel en houden alle droefheid weg.”

“Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil” – BvdH 23

8 augustus 2021 – Het Brood van mijn Sacramenteel Leven

“Mijn zoon, mijn dochter,

Ik zei‘Onze Vaderin de naam van allen
vraag Ik U elke dag om drie soorten brood
:

Het eerste is het brood van Uw Wil, of beter, meer dan brood,
Want als brood twee of drie keer per dag nodig is, is dit Brood
op elk moment en in alle omstandigheden nodig.

Vader, als dit Brood van uw Wil niet wordt gegeven,  zal Ik nooit
alle vruchten van mijn sacramentele Leven kunnen ontvangen,
wat het tweede Brood is dat wij elke dag van U vragen. (…)

Mijn Sacramentele Leven wacht er geduldig op dat de mens
het brood neemt van de Opperste Wil,
om al het Goede van mijn Sacramentele Leven te kunnen geven.” (…)

“Het Brood van mijn Sacramenteel Leven” – BvdH 15

 

 

“Het Brood van mijn Sacramenteel Leven” – BvdH 15

7 augustus 2021 – Geloof is God

Mijn zoon, mijn dochter,

de ziel die van het geloof leeft:
– omdat het geloof God zelf is, komt de ziel tot het leven van God zelf,
– door zich met God te voeden, gaat zij delen in de substantie van God.
En door in Hem te delen, gaat zij op Hem lijken en
wordt zij omgevormd in God zelf.

 Daarom gebeurt het met de ziel die leeft vanuit het geloof, dat,
– zoals God heilig is, de ziel heilig is ,
– zoals God machtig is,  de ziel ook machtig is.
Aangezien God wijs, sterk en rechtvaardig is,
– wordt de ziel wijs, sterk en rechtvaardig.

En zo ook met alle andere eigenschappen van God.
Kortom, de ziel wordt een kleine god.

O, de gelukzaligheid van deze ziel op aarde,
om dan in de hemel nog  gelukzaliger te worden! (…)

“Geloof is God” – BvdH 2

6 aug 2021 – Het voornaamste werk wordt door de Liefde gedaan.

“Mijn zoon, mijn dochter,

Liefde bereikt alles.  Er is niets dat Haar kan weerstaan.
Mijn eerste beul was de Liefde.

Dit is de reden waarom Ik in de loop van mijn Passie
zelfs geen berispende blik naar mijn beulen  wierp.
Ik had immers een wredere, actievere beul in Mij: Liefde.

En waar de uiterlijke beulen niet konden komen,
of een klein deeltje van Mij gespaard bleef,
zette de Liefde haar werk verder en spaarde niets in Mij.

Dit gebeurt in alle zielen:
het voornaamste  werk wordt door de Liefde gedaan.

De Liefde bewerkt haar en vult haar met Zichzelf.
Wat dan aan de buitenkant verschijnt,
is  dan de uitstorting van het werk
– dat de Liefde binnen in haar verricht heeft “(…)

“Het voornaamste werk wordt door de Liefde gedaan.” – BvdH 9 –

4 augustus 2021 – de staat van puur geloof

“Mijn dochter, mijn zoon,

Hoe vaak heb Ik mijn Mama niet achtergelaten in de staat van puur geloof!

Zij moest de Koningin van smarten en de Moeder van alle levenden zijn.
Hierdoor kon het haar niet ontbreken aan de mooiste versiering, de meest stralende edelsteen, die haar de titel gaf van
Koningin van de  Martelaren en Soevereine Moeder van alle smarten.

Deze pijn om achtergelaten te worden in zuiver geloof bereidde haar voor om te ontvangen:
– het depot van mijn Leer, de schat van de Sacramenten en
– en alle verdiensten van mijn Verlossing.

Het Mij missen is de grootste pijn. Het plaatst de ziel in een toestand dat ze het verdient om de bewaarder te zijn
– van de grootste Gaven van haar Schepper,
– van zijn hoogste Kennis, en van zijn Geheimen. ” (…)

“de staat van puur geloof” – BvdH – 19

2 augustus 2021- De Eucharistie overtreft de gaven van de Schepping

“Mijn zoon, mijn dochter,

in mijn overmatige Liefde,  gaf mijn Godheid
– bij de instelling  van het Sacrament van de Eucharistie
meer genaden, gaven, gunsten en licht vrij
– voor het welzijn van de mens,
om hem waardig te maken Mij te ontvangen. 

Ik zou kunnen zeggen dat Hij  zoveel Goeds gegeven heeft
– dat dit  de gaven van de Schepping overtreft.

Eerst wilde Ik hem  de genaden geven,
– zodat hij Mij kan ontvangen,
en daarna Mijzelf,  om hem de ware vrucht te geven
van mijn Sacramentele Leven .

Om zielen deze gaven te kunnen geven, is het echter nodig
– zich leeg te maken van zichzelf,
 afkeer te hebben van de zonde, en
– ernaar te verlangen om Mij te ontvangen. “(…)

“De Eucharistie overtreft de gaven van de Schepping” – BvdH – 15

1 aug 2021 – de juiste intentie is Licht voor de ziel

“Mijn dochter,  mijn zoon,

de juiste intentie is Licht voor de ziel.
Zij bedekt de ziel met licht.
En zij toont haar de weg om op een goddelijke wijze te handelen.

De ziel is als een donkere kamer.
En de juiste intentie is als de zon die in haar binnendringt en verlicht.

Er is dit verschil
– dat de zon de muren niet in licht verandert,
– terwijl juiste intentie alles in Licht verandert.”

“de juiste intentie is Licht voor de ziel ” – BvdH – 9

1 augustus 2021 – Het Wonder van het leven in mijn Wil

Mijn zoon, mijn dochter,

Ik wist dat er veel genaden nodig waren,
– omdat ik het grootste Wonder dat bestaat in de wereld
moest verrichten.  Dat is, het voortdurend leven in mijn Wil.

De ziel moet alles van God in zich opnemen,
– om Hem volledig terug te geven wat zij opgenomen  heeft.
En Hem dan opnieuw opnemen.
Daarom overtreft dit zelfs het Wonder van de Eucharistie.

De gedaanten van brood en wijn hebben geen verstand,
noch een wil, noch verlangens die zich kunnen verzetten
tegen mijn Sacramenteel Leven.

Om het Mirakel van het leven in mijn Wil te laten gebeuren,
moet Ik een verstand ombuigen,  een menselijke wil, verlangens.
een liefde die volledig vrij is. (…)

“Het Wonder van het leven in mijn Wil” – BvdH – 13